△ 9. FEBRUAR 2018

18.45 Einlass
19.00 Intro: Intuitive Heart Journey // Claudia Chandra Kiran
20.00 Eröffnungskreis
20.10 Ecstatic Dance // DJ NANA DAKINI
22.00 LIVE Ausklang // Claudia Chandra Kiran
22.20 Abschlusskreis

 

ausführliche Infos:

https://www.facebook.com/events/329235237573263

△ 9. MÄRZ 2018

18.45 Einlass
19.00 Intro // tba
20.00 Eröffnungskreis
20.10 Ecstatic Dance // DJ NANA DAKINI
22.00 LIVE Ausklang // tba
22.20 Abschlusskreis

 

ausführliche Infos:

 


△ 23. März 2018

18.45 Einlass
19.00 Intro: Acro Yoga // Sophia & Winni Ruhs
20.00 Eröffnungskreis
20.10 Ecstatic Dance // DJ NANA DAKINI
22.00 LIVE Mantren //
Sophia & Winni Ruhs
22.20 Abschlusskreis

 

ausführliche Infos:

https://www.facebook.com/events/142993163013323/

△ 13. APRIL 2018

18.45 Einlass
19.00 True Voice Circle // Roxana Elena Foell
20.00 Eröffnungskreis
20.10 Ecstatic Dance // DJ VISH
22.00 LIVE Ausklang //
Roxana Elena Foell

22.20 Abschlusskreis

 

ausführliche Infos:

https://www.facebook.com/events/142993163013323/


△ 27. APRIL 2018

18.45 Einlass
19.00 ContactImpro // Ulli Wittemann
20.00 Eröffnungskreis
20.10 Ecstatic Dance // DJ NANA DAKINI
22.00 Gong & Klangschalen //
Rupert Aicher
22.20 Abschlusskreis

 

ausführliche Infos:

https://www.facebook.com/events/163887417566733/

△ 11. MAI 2018

18.45 Einlass
19.00 ContactImpro // Markus Kunas (?)
20.00 Eröffnungskreis
20.10 Ecstatic Dance // DJ SCOTT BINDER
22.00 Gong & Klangschalen //
Rupert Aicher
22.20 Abschlusskreis

 

ausführliche Infos:

https://www.facebook.com/events/158950644884547/